سمت تصویر نام و نام خانوادگی ایمیل
بازرس
محمد علیپور
رئیس هیت مدیره
سید حسن پروینی اسکویی
عضو هیات مدیره
محمد ارجمند
عضو هیات مدیره
محمد رضوی
عضو هیات مدیره
محمد رضا شایسته خو
خزانه دار
ایوب پیرامون
عضو هیات مدیره
محمد رضا طاهری
نائب رئیس
یعقوب نجعی